Konsultacje społeczne

realizowane w maju 2024 r. przez:

Stacja Narciarska Suche sp. z o.o. z siedzibą w Suchem, Suche 103B, 34-520 Suche, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000302489, REGON: 120667116, NIP: 7361667456, o kapitale zakładowym 525.000,00 zł

adres kontaktowy: Suche 103B, 34-520 Suche

e-mail kontaktowy: kontakt@skisuche.com

tel. kontaktowy: 600 595 959

osoba kontaktowa: Andrzej Zając

zwana dalej: „Ski Suche”

dotyczące planowanej inwestycji:

„Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego – ośrodka narciarskiego Ski Suche w Suchym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną mającą na celu rozwój wyczynowej i treningowej bazy sportowej dla narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu zjazdowego” – zwana dalej „Inwestycją

która uzależniona jest od uzyskania dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn.: „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, edycja 2024”.

Adresaci konsultacji:

– zawodnicy;

– trenerzy;

– kluby sportowe;

– związki sportowe;

– inni.

Ski Suche zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanej Inwestycji.

Naszym celem jest stworzenie i realizacja, przy udziale środków publicznych, inwestycji w postaci modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego – Suche Ski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną mającą na celu rozwój wyczynowej i treningowej bazy sportowej dla narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu zjazdowego.

Jako że zmodernizowany i rozbudowany obiekt ma m.in.:

a)    służyć zawodnikom – sportowcom pełnosprawnym oraz sportowcom z niepełnosprawnościami, inwestycja ma na celu również uwzględnienie uzasadnionych i racjonalnych potrzeb sportowców z niepełnosprawnościami;

b)    służyć jako arena zawodów różnego szczebla, w tym krajowych i międzynarodowych;

c)    służyć jako obiekt treningowo/szkoleniowy dla zawodników różnych kategorii, w tym kadry narodowej (dotyczy sportowców pełnosprawnych, jak i sportowców z niepełnosprawnościami),

Państwa opinie i sugestie są dla nas niezwykle cenne i mogą stanowić ważny element procesu inwestorskiego/realizacyjnego. Po przeprowadzeniu wstępnych rozpytań w środowisku sportowym planowana modernizacja i rozbudowa istniejącego ośrodka mająca na celu rozwój wyczynowej i treningowej bazy sportowej dla narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu zjazdowego spotkała się z pozytywnym słowami oraz wskazaniami, że tego typu inwestycja wychodzi naprzeciw potrzebom zawodowej społeczności sportowej, a jednocześnie stanowiłaby bardzo istotny na mapie Polski obiekt sportowy – miejsce treningowe/szkoleniowe dla narciarzy i (para)snowboardzistów, w tym ze szkół mistrzostwa sportowego.

Szczegóły dotyczące zadania inwestycyjnego, w tym materiały papierowe, dostępne w Suche Ski, w tym poprzez kontakt z Andrzejem Zającem. Ewentualne pytania, etc. przed skierowaniem pisemnych sugestii, uwag, głosów poparcia należy kierować do osoby kontaktowej: Andrzeja Zająca.

Cele Konsultacji:

a)    ustalenie potrzeb narciarskiej i snowboardowej społeczności sportowej (w tym klubów sportowych, kadry, zawodników, trenerów, związków sportowych, etc.), w tym potrzeby realizacji planowanej inwestycji, która mogłaby zostać wykorzystania przy uprawnianiu sportu wyczynowego w treningach/szkoleniu i organizacji zawodów (zapewniająca zawodnikom kadry, klubów sportowych, etc. odpowiednie warunki do treningu, szkolenia); 

b)    optymalizacja zakresu rzeczowego oraz układu funkcjonalnego planowanej modernizacji i rozbudowy obiektu; zebranie opinii, sugestii w zakresie realizacji planowanej inwestycji w sposób odpowiadający potrzebom użytkowników końcowych (np. związany z utrzymaniem trasy narciarskiej, jej udostępnianiem, zasadom korzystania z obiektu przez sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami, etc.);

c)    uzyskania akceptacji społecznej dla realizowanego przedsięwzięcia, w szczególności w gronie odbiorców końcowych (np. zawodników, trenerów, klubów sportowych, etc.);

d)    uzyskanie opinii, sugestii ze środowiska osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza związków sportowych zrzeszających sportowców z niepełnosprawnością);

e)    uzyskanie informacji o chęci współpracy – korzystania z obiektu przez środowiska sportowe (w tym m.in. kluby sportowe, etc.).

Termin realizacji konsultacji: do 27 maja 2024 r. do godz.: 14:00 (z uwagi na termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn.: „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, edycja 2024”).

Opinie, sugestie oraz głosy poparcia, etc., w tym informacje o chęci współpracy – korzystania ze zmodernizowanego i rozbudowanego obiektu – należy złożyć pisemnie (elektronicznie, dokumentowo) na adres Ski Suche:

adres kontaktowy: Stacja Narciarska Suche sp. z o.o., Suche 103B, 34-520 Suche

e-mail kontaktowy: kontakt@skisuche.com

W przypadku wyrażanie takiej woli – formularz do wykorzystania zostanie przesłany osobom/podmiotom zainteresowanym.

Podsumowanie konsultacji będzie dostępne w siedzibie Ski Suche (obejmować będzie listę podmiotów zgłaszających opinie, sugestie oraz głosy poparcia, etc., w tym uczestnictwo organizacji reprezentujących sportowców z niepełnosprawnościami; obejmować będzie zestawienie przedstawionych uwag, sugestii, głosów poparcia, etc. w tym informacji o chęci współpracy – korzystania z obiektu).   

Informację o tym, czy zgłoszone uwagi zostały uwzględnione i w jakim zakresie, zostaną przedstawione w podsumowaniu konsultacji.

Informacja o konsultacjach dostępna jest na stronie internetowej Ski Suche, na tablicy ogłoszeń Ski Suche. Informacja o konsultacjach może być również skierowana do bezpośrednich zainteresowanych drogą elektroniczną celem uzyskania opinii, sugestii w odpowiedzi na niniejsze konsultacje.

W przypadku udziału w konsultacjach osoba w nich uczestnicząca wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Ski Suche (jako administrator danych) na cele realizacji konsultacji, w tym wykorzystania ich w podsumowaniu oraz w celu wykorzystania przy składania wniosku o dofinansowanie, o którym mowa na wstępie. Pełne zasady przetwarzania danych osobowych dostępne w siedzibie Ski Suche lub poprzez skierowanie prośby o ich przesłanie.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach. Państwa wkład jest kluczowy dla stworzenia miejsca, które będzie dostępne, odpowiadało potrzebom uprawniania sportu wyczynowego, w tym realizacji treningów i szkoleń oraz będzie przyjazne dla wszystkich członków naszej sportowej społeczności.

Z wyrazami szacunku,

Stacja Narciarska Suche sp. z o.o.

Maj, 2024

About Author

admin

Dodaj komentarz