Wypożyczalnia

Do Państwa dyspozycji oddajemy utrzymaną w unikalnym klimacie firmową wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, zlokalizowaną w Stacji Narciarskiej Suche, kompleksowo wyposażoną w nnajnowszy sprzęt przez firmy Blizzard i Burton.

 Profesjonalna obsługa w miłej atmosferze dobierze sprzęt do indywidualnych potrzeb. Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe gwarantuje:

 • minimum formalności
 • szybkie i sprawne wypożyczenie oraz zwrot sprzętu

W ofercie posiadamy m.in. narty rentalowe, deski snowboardowe, narty testowe VIP, buty, kaski, kije, gogle.

SKISUCHE cennik 2023-2024 wypozyczalnia

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Sportowego

 1. Działalność wypożyczalni nart prowadzona jest przez spółkę Stacja Narciarska Suche Sp. z o.o z siedzibą Suche 103 B 34-520 Poronin (zwaną dalej również Skisuche lub „Wypożyczalnią”). Stacja Narciarska Suche prowadzi wynajem sprzętu sportowego określaną dalej „wypożyczaniem” sprzętu sportowego.
 1. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający” lub „Klient”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin (dalej także Regulamin). Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje niniejszy Regulamin.
 1. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni dwa ważne , niezniszczone dokumenty z aktualnym zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość, umożliwi skany tych dokumentów ( numer dowodu , imię i nazwisko wraz ze zdjęciem – reszta informacji będzie wyczerniona) i podpisze umowę wypożyczenia sprzętu  lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję w wysokości 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) za osobę , która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.

Samodzielnego wypożyczenia może dokonać jedynie osoba pełnoletnia nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Płatność za wypożyczenie sprzętu zostanie pobrana przy zwrocie sprzętu i finalnym zakończeniu realizacji umowy wypożyczenia.

 1. Skisuche informuje iż:
 2. a) administratorem danych osobowych Klienta jest  Stacja Narciarska Suche Sp. z o.o z siedzibą Suche 103 B 34-520 Poronin ,
 3. b) dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu,
 4. c) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich ewentualnej korekty
 5. d) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne do wypożyczenia sprzętu. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Przy zwrocie sprzętu dane osobowe zostaną automatycznie usunięte , chyba że Klient postanowi inaczej.
 1. Udostępnienie i zwrot sprzętu odbywa się w wypożyczalni. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie nie dłuższym jednak , niż 10 dni od dnia wypożyczenia , w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 2. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 1. Podpisując umowę wypożyczenia Klient potwierdza, że dokonał sprawdzenia, że otrzymany przez niego sprzęt jest pozbawiony wad, kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.
 1. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. korzystanie ze sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie na przygotowanych , naśnieżonych trasach . Zabrania się zakładania i poruszania się w wypożyczonym sprzęcie na parkingach oraz innych nie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa i snowboardingu miejscach.
 1. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu która znajduje się na dokumencie umowy.
 1. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.
 1. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni oraz na stronie internetowej – skisuche.com.
 1. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas.
 1. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.
 2. W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.
 3. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym w punkcie 5 czasie ,przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości trzykrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.
 1. Skisuche poucza Klienta, iż jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Dla dzieci i młodzieży do 16- tego roku życia kask jest obowiązkowy.