COVID-19

DBAJMY WSPÓLNiE O NASZE ZDROWIE.

Nie ma na to lepszego sposobu niż rześkie i czyste górskie powietrze. W tym sezonie jazda na nartach będzie trochę inna. Stacja Narciarska Ski Suche oferuje mnóstwo radości z jazdy na nartach. Bazując na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju  na zimę 2020 / 2021 wprowadzamy dodatkowe procedury, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim turystom, pracownikom.

PROCEDURY PODZIELILIŚMY NA TRZY NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Stacja narciarska
(wyciągi i trasy narciarskie)

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla branży narciarskiej Głównego Inspektora Sanitarnego, pamiętaj:

 1. Zwiększyliśmy odległości między pracownikami oraz wprowadziliśmy rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników (o ile to możliwe)
 2. Kompleks podzielony jest na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt
 3. Zapewniamy pracownikom środki do dezynfekcji i środki ochrony indywidualnej
 4. Ograniczyliśmy korzystanie przez pracowników z powierzchni wspólnych
 5. Zapewniliśmy klientom płyny do dezynfekcji – co najmniej 1 płyn przy kasie / w wypożyczalni / w szkole narciarsko – snowboardowej / w restauracji lub barze / itp.
 6. Monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. terminali, klamek, stołów)
 7. Zabezpieczyliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji.

Celem wdrażanych procedur jest:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów stacji narciarskiej.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.
 • Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 • Ograniczenie występowania sytuacji mogących doprowadzić do transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Wytyczne zostały podzielone na 4 części:

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
  1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Pracownicy stacji narciarskiej winni zachować odpowiedni dystans społeczny mając na uwadze konieczność ograniczenia kontaktu bezpośredniego pomiędzy poszczególnymi pracownikami.
  3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób w nich przebywających w tym samym czasie umożliwiała zachowanie dystansu fizycznego, a wszystkie powierzchnie wspólne powinny być odpowiednio dezynfekowane przed udostępnieniem tychże obszarów kolejnym osobom.
  4. Wyposażenie obsługi / pracowników ośrodka narciarskiego w środki ochrony indywidualnej w tym środki zasłaniające nos i usta (np. maski, przyłbice, itd.), rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.
 1. Zalecenia dla pracowników:
 2. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy (a także za każdym razem przed założeniem oraz po ściągnięciu rękawiczek) obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lub dezynfekcja rąk za pomocą środka dezynfekującego;
 3. w przypadku wykonywania obowiązków polegających na kontakcie bezpośrednim z klientami, koniecznym jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę ochronną oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków pracowniczych;
 4. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników;
 5. regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 6. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce;
 7. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 8. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawki telefonu, klawiatury i myszki, włączniki świateł, terminale płatnicze, włączniki urządzeń czy biurka;
 9. regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, itp.
 10. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość;
 11. w przypadku pracowników wypożyczalni – koniecznym jest każdorazowa dezynfekcja sprzętu oddawanego przez wypożyczających.
 12. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 13. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw;
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki);
 • dezynfekcja przestrzeni wspólnych przed udostępnieniem jej kolejnej grupie pracowników.
 1. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19:
 • jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych;
 • obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług dla kompleksu narciarskiego środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 • przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników;
 • wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, niezbędne do ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych;
 • przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych;
 • udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych.
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich.
 2. Umieszczenie na terenie budynków znajdujących się na terenie kompleksu narciarskiego, stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości.
 3. W przypadku osób przebywających na terenie kompleksu narciarskiego niekorzystających z wyciągu (nieuprawiających sportów zimowych) – koniecznym jest zachowanie dystansu społecznego (w tym obowiązku zakrywania nosa oraz ust) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.
 5. Zalecamy płatności bezgotówkowe we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach oraz wypożyczalniach na terenie stacji narciarskiej
 6. Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 7. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.
 8. Umieszczenie na terenie stacji narciarskiej plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 9. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 10. Codzienna dezynfekcja obiektu, w szczególności toalet, blatów, klamek, uchwytów, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 11. Cały personel stacji narciarskiej wyposażony i przestrzega obowiązujących zasadach w zakresie zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych.
 12. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 13. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju / obszaru,
  w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 14. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 15. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów kompleksu narciarskiego o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z SARS-CoV-2 w kompleksie narciarskim.

Uwagi:

W zakresie przejazdu wyciągami i kolejami rekomendujemy, o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego – na jednym krześle zajmować miejsca wspólnie z osobami zamieszkującymi w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do ośrodka (koniecznym jest w trakcie przejazdu zasłonięcie nosa oraz ust). W innym wypadku, koniecznym jest zachować odpowiedni dystans oraz zasłaniać nos i usta w trakcie samego przejazdu jak również w kolejce do danego urządzenia.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.

 1. Pracownicy zostali zapoznani z wprowadzonymi zasadami związanymi z zakażeniem SARS-CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
u gościa / klienta.

 1. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19, gość (klient) nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu.
 2. Powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
 4. Ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

PAMIĘTAJCIE O NAJWAŻNIEJSZYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

Ważne jest, aby każdy z nas przyczyniał się do zapewnienia bezpiecznych warunków. Dlatego prosimy o przestrzeganie następujących środków zapobiegawczych:

Częste mycie rąk

Osłonięte usta i nos
(maseczka, chusta)

Niepodawanie dłoni
i unikanie uścisków

Płatności bezgotówkowe

Unikanie dotykania ust,
nosa i oczu

Utrzymanie dystansu
od rozmówcy

Osłonięte usta i nos
(maseczka, chusta)

Higiena podczas kaszlu i kichania

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

 • Jeśli Twój stan zdrowia budzi wątpliwości bądź nie czujesz się najlepiej to prosimy o szczególne zachowanie ostrożności i w miarę możliwości o pozostanie w domu, tak by nie narażać siebie jak i inne osoby.
 • Zgodnie z zaleceniami w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszelzłe samopoczucietrudności w oddychaniu, gość / turysta nie powinien zostać wpuszczona na teren stacji narciarskiej. Osoba taka powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999albo 112.

NIE ZWLEKAJ

 • Jeśli podczas pobytu wystąpią objawy COVID-19 (suchy kaszel, gorączka, duszność itp.), Należy natychmiast zadzwonić 999 albo 112 i zgłosić telefonicznie fakt obsłudze stacji narciarskiej lub obiektu noclegowego w którym się zatrzymaliśmy. Odpowiednie instrukcje i wszystkie dalsze kroki zostaną przekazane podczas rozmowy (pełna procedura dla poszczególnych obszarów znajduje się również na tej stronie.

Zastrzeżenie: niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów, mające na celu przybliżenie i próbę wyjaśnienia bieżących problemów dotyczących zakazów i nakazów wprowadzonych przez Rozporządzenie w odniesieniu do funkcjonowania kolei linowych. Każdy podmiot zarządzający terenem narciarskim powinien we własnym zakresie ocenić przedstawioną powyżej interpretację. Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (dalej PSNiT) nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do treści niniejszej informacji.  Niniejsza informacja nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna. PSNiT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej informacji oraz poglądów w niej wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.